Beta Omega: First Fridays II (April 6th 2012) - itakephotos1985